IZVEŠTAJ SA XLII GODIŠNJE SKUPŠTINE

Redovna XLII godišnja sednica Skupštine Srpskog društva za osvetljenje održana je 29. marta, 2018. godine (četvrtak) u Velikoj sali u Domu inženjera i tehničara Srbije, Kneza Miloša 9/III, Beograd, sa početkom u 12 časova.

ZAPISNIK SA XLII REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE SRPSKOG DRUŠTVA ZA OSVETLJENJE
održane 29. III 2018. sa sledećim Dnevnim redom:

PROGRAM RADA SKUPŠTINE

I  STRUČNA TEMA
Osvetljenje radnih prostorija: zahtevi, izbor svetiljki i verifikacija izvedenog osvetljenja” 
Predavač: Dragan Vučković, dipl. inž. el., Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

II SEDNICA SKUPŠTINE
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela,
2. Izveštaj o radu Društva u  2017. godini,
3. Izveštaj o finanasijskom poslovanju i završni račun za 2017. godinu,
4. Izveštaj Nadzornog odbora,
5. Izveštaj Predsednika Srpskog komiteta za osvetljenje,
6. Predlog programa rada za 2018. godinu,
7. Predlog finansijskog plana za 2018. godinu,
8. Informacija o iznosu članarine za 2018. godinu,
9. Razno

Koktel

I  STRUČNA TEMA
Autor Dragan Vučković održao je predavanje o problematici projektovanja i izvođenja instalacija osvetljenja prema zahtevima za radne prostorije, izboru svetiljki i verifikaciji instalacija izvedenog osvetljenja.
Celokupan rad biće postavljen na internet stranici Društva.

II SEDNICA SKUPŠTINE

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela
Sednicu je otvorio Predsednik Srpskog društva za osvetljenje Nebojša Radovanović. Za vođenje Skupštine izabrani su Nebojša Radovanović, Anita Krivošić i Zoran Ledinski.

2. Izveštaj o radu Društva u  2017. godini
Izveštaj o radu Društva u 2017. godini podnela je potpredsednica Društva Anita Krivošić u kome je navela planirane i ostvarene aktivnosti Društva kako slede:
- 30. marta 2017. održana je XLI Skupština Društva.
- 15. maja održan je 47. Dan svetlosne tehnike.
- Od 14. do 17. novembra održano je savetovanje Osvetljenje 2017 u Nišu.
- 25. decembra priređeno je veče druženja u pozorištu, ovoga puta u JDP, prikazana je predstava Hotel „Slobodan promet“ Žorža Fejdoa.
- Između dvaju Skupština održane su tri sednice Upravnog odbora i Nadzornog odbora. 

Obilasci izvedenih instalacija na naplatnoj rampi „Vrčin“, robne kuće IKEA, izvedenih instalacija na tzv. Koridoru 11 i lokaliteta Viminacijum nisu se uspele realizovati zbog nemogućnosti usaglašavanja raspoloživih termina, tako da se te realizacija tih aktivnosti prenosi u 2018. godinu.

Izveštaj je Skupština prihvatila.

3. Izveštaj o finanasijskom poslovanju i završni račun za 2017. godinu

Izveštaj je podneo predsednik Društva Nebojša Radovanović. Ukupni prihodi iznosili su oko 3 400 000.00 dinara, a ukupni rashodi iznosili su oko 3 300 000.00 dinara. Ostvarena je dobit od oko 115 000 dinara. Izveštaj je prihvaćen.
  
4. Izveštaj Nadzornog odbora
Izveštaj je podneo predsednik Nadzornog odbora Radovan Nikolić. Utvrđeno je da je Društvo radilo po Zakonu. Nije bilo nepravilnosti u radu organa Uprave Društva. Izveštaj je prihvaćen.

5. Izveštaj Predsednika Srpskog komiteta za osvetljenje
Profesor Miomir Kostić podneo je izveštaj o radu SKO-a. Naveo je aktivnosti CIE. Održana je Generalna Skupština CIE u Južnoj Koreji. Sledeća se planira u Vašingtonu 2019. 
Spojeni su Divizion 4: Funkcionalno osvetljenje i Divizion 5: Dekorativno osvetljenje u jedinstveni Divizion 4: Saobraćajno i spoljašnje osvetljenje. Profesor Grega Bizjak iz Slovenije izabran je za jednog od potpredsednika CIE.
Konstatovao je da su članovi SKO Diviziona bili aktivni, a naročito je pohvalio Tatjanu Marjanović koja je podnela detaljan izveštaj o radu u Divizionu 1: Viđenje i boje.
Društvo je platilo članarinu u CIE za 2017. u iznosu od 1963 EUR.
U organizaciji Bugarskog nacionalnog komiteta za osvetljenje, koji ne funkcioniše u okviru CIE, od 4. do 6. juna 2018. godine održaće se u Sofiji konferencija Balkan Light 2018.
U Varni će se u septembru (20. – 22.) održati još jedna konferencija Balkan Light u organizaciji drugog Bugarskog nacionalnog komiteta za osvetljenje koji je od 2016. povratnik u CIE.
Izveštaj je Skupština prihvatila.

6. Predlog programa rada za 2018. godinu

Predlog Programa rada Društva za 2017. godinu izneo je predsednik Društva Nebojša Radovanović, prema predlogu iz poziva za Skupštinu. Predlog je usvojen kako je prikazan u pozivu:
mart:                 42. Godišnja skupština Srpskog društva za osvetljenje, stručno predavanje,                
april:                 Obilazak izvedenih radova na osvetljenju tunela na “Koridoru 11”,
maj:                  48. Dan Svetlosne tehnike na Sajmu tehnike u Beogradu,
maj:                  Okrugli sto na temu: Novogodišnje osvetljenje u Beogradu,
jun:                   Obilazak izvedene instalacije osvetljenja na stadionu Mačve u Šapcu,
septembar:        Obilazak izvedenih radova na osvetljenju nove petlje na autoputu kod Vrčina i robne kuće IKEA-a,
oktobar:            Obilazak Petrovca na Mlavi sa posetom Viminacijumu,
novembar:         47. Savetovanje “Osvetljenje 2018”,
decembar:         Tradicionalno veče druženja u pozorištu,

Stalne aktivnosti Društva u 2017. godini:
Nabavka stručne literature
Publicistička delatnost kroz informacije, prevode stručnih tekstova itd.
Prikupljanje sredstava za realizaciju programa rada:
        - Putem pojedinačne članarine,
        - Putem kolektivne članarine,
        - Putem donatorstva za realizaciju pojedinih stručnih aktivnosti,
Rad u SKO i CIE.

7. Predlog finansijskog plana za 2018. godinu
Predlog je izneo predsednik Nebojša Radovanović. Predviđaju se prihodi od oko 3 000 000.00 dinara i uz minimalnu dobit. Predelog je prihvaćen. 

NAPOMENA:   POČNITE DA PIŠETE RADOVE ZA SAVETOVANJE  „OSVETLJENJE 2018”!

8. Informacija o iznosu članarine za 2018. godinu
Predlog je izneo predsednik Nebojša Radovanović. Usvojeno je kako je navedeno u pozivu:
Individualna članarina:                500 dinara (penzioneri,studenti, nezaposleni 200 dinara),
Kolektivna članarina:              46 000 dinara,
Dan svetlosne tehnike:           55 000 dinara,
Donatorstvo za Savetovanje:   60 000 dinara,
Pokroviteljstvo Savetovanja:  110 000 dinara.

9. Razno

Tatjana Mrjanović se zalaže za aktiviranje mlađih članova Društva za saradnju sa Institutom za standardizaciju kroz rad u Tehničkim odborima.

Miomir Kostić je predložio da Društvo promeni skraćenicu „DOS“ u „SDO“.


Zapisnik vodio                Predsednik DOS-a
Zoran Ledinski, s.r.         Mr. Inž. Nebojša Radovanović, s.r.

SITS